Veiligheid

Veiligheid werd door de N-VA in 2011 al aangeduid als een van de topprioriteiten. Het komt ook als eerste speerpunt voor in het meerjarenplan voor de 2014-2019 legislatuur. Veiligheid heeft voor de N-VA een aantal aspecten :

 • Criminaliteit wordt in de  statistieken opgenomen maar het subjectieve gevoel van veiligheid is van even groot belang. Het stadsbestuur heeft in de voorbereiding van het meerjarenplan een enquête gedaan bij de bevolking over wat de belangrijkste aandachtspunten voor het bestuur zouden moeten zijn. Veiligheid kwam daar als belangrijkste speerpunt uit.  De N-VA is ten gunste van camera's in de openbare ruimtes, zichtbaar blauw op straat, vooral gedurende de avonden, en verhoging van het profiel van de wijkagenten. Preventie is beter dan repressie.
   
 • Drugsgebruik en de daarmee gepaarde drugshandel  zijn een ernstige bedreiging voor de veiligheid van elke burger. De N-VA is daarom ten gunste van een doorgedreven opsporings- en vervolgingsbeleid tegen drugshandel. Bij drugsgebruik ligt de zaak moeilijker. Middelen moeten uitgetrokken worden  voor preventie van drugsgebruik door in overleg met schoolbesturen regelmatig sensibiliserings- en voorlichtingsprogramma's in scholen aan te bieden. Dit moet gepaard gaan met een nultolerantie t.a.v. drugsgebruik in de openbare ruimtes door onder meer het gebruik van gemeentelijke administratieve sancties. Hulp aan drugsgebruikers moet in nauwe samenwerking met hulpverleningsorganisaties een prioriteit zijn.
   
 • Gemeentelijke administratieve sancties moeten meer gebruikt worden om kleinere overtredingen die nu ongestraft blijven tegen te gaan. Een goed voorbeeld is sluikstorten.
   
 • Verkeersveiligheid. Het gaat hier om de veiligheid van de autobestuurders, fietsers en voetgangers. Meer snelheidscontroles zijn nodig om verkeersongevallen te voorkomen aangezien overdreven snelheid een van de hoofdoorzaken van ongevallen is. De dorpsraden kunnen veel nuttig advies in dit verband geven. Gebruik van de fiets moet aangemoedigd worden. Geraardsbergen heeft wijdverspreide deelgemeenten. Nu de elektrische fiets in opmars is moeten mensen aangemoedigd worden om zich met de fiets naar de middenstad te verplaatsen.  Het bestuur moet meer fietsrekken in de openbare ruimten plaatsen om fietsgebruik aan te moedigen. Onderhoud van de fietspaden is een prioriteit.
   
 • Veiligheid om en bij scholen is voor de N-VA een prioriteit. Wij steunen ook het ontwikkelen van een schoolroutekaart.
   
 • De veranderingen in het klimaat hebben veiligheid tegen wateroverlast scherp in beeld gebracht. Geraardsbergen is zeer gevoelig voor wateroverlast en het verstrekken van vergunningen voor nieuwbouw verbouwingen en verkavelingen moet aangepast worden aan de nieuwe realiteit.  Bij de ontwikkeling van alle nieuwe verkavelingsprojecten zou inspectie door de Vlaamse Milieumaatschappij ter plekke verplichtend moeten worden.  Kosten moeten gedragen worden door de ontwikkelaar. De N-VA steunt ook het initiatief om op aanvraag experten van de VMM te laten langskomen om adviezen aan bewoners en eigenaars te geven  over hoe je je huis beter kan beschermen tegen wateroverlast. Gezien de toegenomen wateroverlast van recente jaren is de N-VA ook ten gunste van het initiatief om Aquafin een hemelwaterplan te laten uitwerken om de probleemzones beter in kaart te brengen.

Nieuws over dit onderwerp